ภาพตัวอย่างการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Flash

การกำหนดคุณสมบัติ


เริ่มด้วยการเข้าสู่โปรแกรม Flash และที่หน้าต่าง โปรแกรม Flash เริ่มต้นสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้

หมายเลขที่ 1

หมายเลขที่ 2

หมายเลขที่ 3

หมายเลขที่ 4

ที่กรอบ Properties ช่อง SIZE คลิกที่ปุ่ม 550 x 400 Pixels เพื่อกำหนดขนาดของพื้นที่ที่จะสร้างงาน จะปรากฏกรอบ Document Properties
ที่กรอบ Document Properties ช่อง Dimensions กำหนดความกว้าง (width) และกำหนดความสูง (heigth) สมมติว่าต้องการความกว้าง 600 Pixels ความสูง 450 Pixels
ที่ช่อง Background Color คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลง เมื่อปรากฏกรอบสี ให้เลือกสีที่ต้องการ (ถ้าใช้ Background เป็นภาพให้ข้ามข้อนี้ไป) สมมติว่าใช้ Background เป็นภาพ
เมื่อกำหนดคุณสมบัติเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OKการสร้างพื้นหลัง (Background) ด้วยภาพ


1. คลิกที่เมนู File    หมายเลขที่ 1
2. คลิกที่คำสั่ง Import (ถ้าเป็น Flasf MX จะปรากฏกรอบ Import)   หมายเลขที่ 2
3. คลิกที่คำสั่งย่อย Import to Stage จะปรากฏกรอบ Import    หมายเลขที่ 34. ที่ช่อง Look in คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลง   หมายเลขที่ 4
5. เลือกไดร์ฟที่เก็บภาพ   หมายเลขที่ 5
6. เลือกภาพที่ต้องการ   หมายเลขที่ 6
7. คลิกที่ปุ่ม Open   หมายเลขที่ 78. เพื่อให้มองภาพที่นำเข้ามาทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลงที่มุมขวาบน    หมายเลขที่ 8
9. เลือกคำสั่ง Show All    หมายเลขที่ 9    จะได้ภาพทางด้านขวามือเริ่มสร้างภาพเคลื่อนไหว


1. ดับเบิลคลิกที่ที่คำว่า Layer 1    หมายเลขที่ 1
2. พิมพ์ชื่อใหม่ว่า พื้นหลัง แล้วคลิกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนชื่อ   หมายเลขที่ 2
3. คลิกเมาส์ปุ่มขวามือที่เฟรม 35 จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 3
4. คลิกที่คำสั่ง Insert Frame    หมายเลขที่ 4 จะปรากฏแถบสีเทาระหว่างเฟรมที่ 1 ถึงเฟรมที่ 355. คลิกที่ปุ่ม Insert Layer เพื่อเพิ่ม เลเยอร์ที่ 2   หมายเลขที่ 5
6. ดับเบิลคลิกที่ Layer 2   หมายเลขที่ 6
7. เปลี่ยนชื่อ Layer 2 เป็นชื่อ เครื่องบิน   หมายเลขที่ 7
8. คลิกที่ปุ่ม Text Tool    หมายเลขที่ 8
9. เลื่อนเมาส์มายังพื้นที่สร้างงานด้านบนขวามือ กดเมาส์ปุ่มซ้ายมือค้างไว้ ลากเฉียง ๆ แล้วปล่อยมือ จะเกิดตัวบอกตำแหน่งการพิมพ์
     กระพริบ    หมายเลขที่ 9    10. ที่ช่องแบบอักษร คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลง แล้วเลือกแบบอักษร ชื่อ Webdings   หมายเลขที่ 10
11. พิมพ์ตัว j (ตัวพิมพ์เล็ก) จะปรากฏภาพเครื่องบิน   หมายเลขที่ 11
12. คลิกที่ปุ่ม Free Trasform จะปรากฏกรอบที่ภาพเครืองบิน   หมายเลขที่ 12
13. คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลง ที่ช่อง Tex (Fill) Color    หมายเลขที่ 13
14. เมื่อปรากฏกรอบสี เลือกสีที่ต้องการ ภาพเครื่องบินก็จะมีสีตามที่ได้เลือก    หมายเลขที่ 14    15. คลิกเมาส์ปุ่มขวามือที่ภาพเครื่องบิน จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 15
16. คลิกที่คำสั่ง Convert Symbol จะปรากฏกรอบ Convert to Symbol   หมายเลขที่ 16
17. ที่กรอบ Convert to Symbol ช่อง Name พิมพ์ชื่อที่ต้องการ   หมายเลขที่ 17
18. เลือก Graphic ด้วยการคลิกที่วงกลมหน้าคำว่า Graphic    หมายเลขที่ 18
19. คลิกที่ปุ่ม OK    หมายเลขที่ 19    20. คลิกที่ปุ่ม Add Motion Guide (ก่อน เพิ่มเลเยอร์เส้นทาง เลเยอร์เครื่องบินต้องถูกเลือกโดยมีแถบสีปรากฏอยู่)   หมายเลขที่ 20
21. คลิกที่ปุ่ม Pen Tool (รูปปากกา)   หมายเลขที่ 21
22. กำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ของเครื่องบิน โดยเริ่มต้นคลิกที่ภาพเครื่องบิน แล้วคลิกไปเรื่อย ๆ จนสุดพื้นที่สร้างงาน   หมายเลขที่ 22
23. คลิกที่ปุ่ม Arrow Tool (ลูกศรสีดำ)   หมายเลขที่ 23
24. คลิกเลือกเลเยอร์เครื่องบิน (ต้องคลิกที่พื้นที่ว่าง)   หมายเลขที่ 24    
25. คลิกเมาส์ปุ่มขวามือที่ Frame 1 จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 25
26. คลิกเลือกคำสั่ง Create Motion Tween   หมายเลขที่ 2627. คลิกเมส์ปุ่มขวามือที่เฟรม 35 ของเลเยอร์เครืองบิน จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 27
28. คลิกที่คำสั่ง Insert Keyframe จะปรากฏรูปลูกศรจากเฟรมที่ 1 ถึงเฟรมที่ 35   หมายเลขที่ 28
29. คลิกเมาส์ที่ภาพเครื่องบินค้างไว้ลากไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้   หมายเลขที่ 29
30. เมื่อลากภาพเครื่องบินไปถึงจุดสุดท้ายให้ปล่อยเมาส์   หมายเลขที่ 30
31. คลิกที่เมนู Control บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 31    
32. คลิกที่คำสั่ง Loop Playback   หมายเลขที่ 32
33. ทดลองผลงานด้วยการคลิกที่เมนู Control บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏกรอบคำสั่ง   หมายเลขที่ 33
34. คลิกที่คำสั่ง Play   หมายเลขที่ 34การบันทึกงานสำหรับนำมาแก้ไข หรือสร้างงานเพิ่มเติม (มีนามสกุล *.fla)


1. คลิกที่เมนู File    หมายเลขที่ 1
2. คลิกที่คำสั่ง Save As จะปรากฏกรอบ Save As   หมายเลขที่ 2
3. ที่กรอบ Save As ช่อง Save in คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลง   หมายเลขที่ 3
4. เลือกไดร์ฟที่จะเก็บงาน   หมายเลขที่ 4
5. ที่ช่อง File Name พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ต้องการ   หมายเลขที่ 5
6. คลิกที่ปุ่ม Save   หมายเลขที่ 6การบันทึกงานเพื่อนำไปใช้งาน (มีนามสกุล *.swf)


1. คลิกที่เมนู File    หมายเลขที่ 1
2. คลิกที่คำสั่ง Publish Settings จะปรากฏกรอบ Publish Settings   หมายเลขที่ 2
3. ที่กรอบ Publish Settings คลิกที่เครื่องหมาย "ถูก" หน้าคำว่า HTML (html) ให้เครื่องหมายถูกหายไป   หมายเลขที่ 3
4. คลิกที่ Floder หลังช่องตัวเลือกชื่อ flash.swf จะปรากฏกรอบ Select Publish Destination   หมายเลขที่ 4
5. ที่กรอบ Select Publish Destination ช่อง Save in เลือกไดร์ฟที่จะบันทึกงาน   หมายเลขที่ 5
6. ที่ช่อง Flie Name พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ต้องการ   หมายเลขที่ 6
7. คลิกที่ปุ่ม Save   หมายเลขที่ 7
8. คลิกที่ป้าย Flash    หมายเลขที่ 89. ที่กรอบ Publish Setting คลิกที่ปุ่ม Publish แล้วรอการทำงานของโปรแกรม   หมายเลขที่ 9
10. เมื่อการทำงานของโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ OK   หมายเลขที่ 10


ผลงาน : สมพงศ์ ชูสุวรรณศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
สำนักงานเขตคลองสาน    กรุงเทพมหานคร    ๑๐๖๐๐    โทร. ๐ ๒๘๖๐ ๒๙๗๔